هزینه ها

صفحه اصلی > هزینه ها


رديف

عنوان

قیمت تومان

1

شرکت در همایش بدون ارائه مقاله - تمامی شرکت کنندگان

 

2

شرکت در همایش با ارائه مقاله برای تمام شرکت کنندگان به صورت حضوری (اسکان و پذیرایی به مدت 2 شب)

75000

3

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه دانشجویان به صورت غیر حضوری

75000

4

شرکت در همایش با ارائه مقاله ویژه اساتید به صورت غیر حضوری

90000

5

هزینه ثبت نامه برای مقاله دوم

40000

6

هزینه ثبت نامه برای مقاله سوم

35000

7

هزینه ثبت نامه برای مقاله چهارم

30000

8

هزینه اسکان هتل فرهیختگان دانشگاه(به همراه صبحانه) برای یک شب (روز اول)

35000

9

هزینه اسکان هتل فرهیختگان دانشگاه(به همراه صبحانه) برای یک شب (روز دوم)

35000

10

ناهار روز اول همایش (همراه میان وعده ها)

15000

11

شام روز اول همایش

15000

12

ناهار روز دوم همایش (همراه میان وعده ها)

15000

13

شام روز دوم همایش

15000

14

هزینه یک عدد CD و گواهی نامه داخلی همایش به جز گواهی نامه صادره از همایش

15000

15

گواهی لاتین صادره از همایش (تک اسمی)

20000

16

گواهی نمایه مقاله در پایگاه علمی اطلاعات جهاد دانشگاهی

25000

17

گردش علمی (در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام کنندگان)

50000

18

 هزینه اسکان بیش از و شب

 100000هزینه ثبت نام (فقط ارسال مقاله)جهت اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان 50 هزار تومان می باشد