محورهای همایش

صفحه اصلی > محورهای همایش

محور های اصلی

گردشگری و جغرافیا
گردشگری و زمین شناسی
گردشگری معماری، شهرسازی و عمران
گردشگری و مدیریت
گردشگری ورزشی
گردشگری پزشکی و حوزه سلامت
گردشگری کشاورزی و محیط زیست
گردشگری الکترونیک و کامپیوتر
گردشگری و باستان شناسی
گردشگری حقوق و علوم سیاسی
گردشگری مذهبی
گردشگری و زیر ساخت هامحورهای فرعی


 

محورهای جغرافیا

 

1-گردشگری شهری

2-گردشگری  روستایی

3-گردشگری و اقلیم

4-اثرات گردشگری و توسعه پایدار

5-توسعه صنعت گردشگری و کسب وکار

6-صنعت گردشگری وتوسعه پایدار فرهنگ شهروندی

7- قابلیت سنجی گردشگری

8 –بررسی استاندارد سازی خدمات گردشگری

9- بررسی ظرفیتهای توسعه پایدار گردشگری

10- آسیب شناسی برنامه های توسعه صنعت گردشگری

11- ارزیابی پیامدهای طرح ها و پروژه های گردشگری

12 – نقش آموزشی در توسعه گردشگری پایدار

13- بررسی چارت تور گردانها در توسعه گردشگری پایدار

14- تحلیل رفتاری گردشگری و تعاملات اجتماعی و فرهنگی

15- رسانه و توسعه صنعت گردشگری

16- کار آفرینی و گردشگری پایدار

 

 

زمین شناسی

1-زیبائی شناسی و ابتکار در زمین شناسی

2- افسانه ها و اسطورها در زمین گردشگری

3- ابزارهای تفسیر در زمین گردشگری

4- مزیتها و اثرات مثبت زمین گردشگری و ژئو پارکها

5- زیبائی شناسی در زمین گردشگری

6- آموزش در ژئوپارکها و زمین گردشگری

7- کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیائی در بررسی میراث زمین شناختی

8- محوطه ها و موزه های زمین شناسی

9- حفاظت از میراث زمین شناختی

10- معرفی گوناگونی زمین شناختی مناطق مختلف

11- ژئوپارکها و کار آفرینی

12- مناطق توانمند برای معرفی ژئوپارکها در ایران

 

 

معماری ، عمران و شهر سازی

1-نقش معمار بومی در گسترش صنعت گردشگری

2- بررسی نقش معماری در توسعه گردشگری

3- معماری با هویت ایرانی ، محور گردشگری

4- نقش معماری و شهر سازی اسلامی در ایران در جذابیت بصری و گردشگری در شهرهای ایران

5- معماری ، محو ر مکان های گردشگری پایدار

6- معماری پایدار و گردشگری

7- ضوابط معماری معلولین و نقش آن در توسعه گردشگری

8- کیفیت فضاهای شهری مورد نظر گردشگران

9- میراث تاریخی معماری منطقه سیستان و بلوچستان و نقش آن در توسعه گردشگری

10- نقش معماری پایدار و معماری همساز با محیط زیست در پایداری فرهنگی

11- نقش فضاهای شهری در جذب گردشگر

12- تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز گردشگران

13- رابطه معماری آوانگارد و گردشگری

14- گردشگری جاذبه های تاریخی و باارزش معماری

15- آموزش و توسعه مهندسی عمران

16- تاثیرات تحولات تکنولوژی در مهندسی عمران

17- نقش مهندسی عمران در جهت مقاوم سازی بافت ها و بناهای تاریخی

18- برسی زیر ساختهای عمرانی در صنعت گردشگری ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته

19- مهندسی سازه  ، زلزله و بهسازی لرزه ای سازه ها و بافت های تاریخی

19- بهسازی و ارتقای زیر ساختهای شهری  و توسعه فضای شهری جهت گردشگران

20- نوسازی ، توسعه و تجهیزامکانات و خدمات روبنایی در مقیاس شهری و محله ای

 

 

گردشگری ورزشی

1-گردشگری ورزشی ،بازاریابی و کار آفرینی

2- آموزش وپژوهش در حوزه گردشگری ورزشی

3- اثرات میزبانی رویدادهای ورزشی بر توسعه گردشگری

4- جایگاه تورها و اردوهای ورزشی در گسترش گردشگری ورزشی

5- برند سازی در حوزه گردشگری ورزشی

6- گردشگری ورزشی و توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتمائی

7-مکان یابی ظرفیتها و مناطق مستعد سرمایه گذاری در توسعه گردشگری

8- توانمندی های گردشگری ورزشی کشور

9- نقش بخشهای دولتی و خصوصی در توسعه گردشگری کشور

10- گردشگری ورزشی و توسعه پایدار

11- راهکارهای جذب حامیان داخلی و خارجی در توسعه گردشگری ورزشی

12- موانع توسعه گردشگری ورزشی

13- نوع شناسی گردشگری ورزشی

 

 

محیط زیست و کشاورزی

1-گردشگری و آلودگی محیط زیست

2-گردشگری ، تخریب منابع و اکو سیستم

3- گردشگری و توسعه پایدار محیطی

4- گردشگری کشاورزی و محیط زیست

5- گردشگری و انرژی های جدید و پایدار

6- نقش کشاورزی در توسعه صنعت گردشگری

7- گردشگری و تنوع زیستی

8- گردشگری و آموزش حفاظت از محیط زیست

9- ارزیابی اثرات زیست محیطی گردشگری بر سواحل (به عنوان مثال سواحل چابهار)

10- توسعه صنعت گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست  تالاب ها (به عنوان مثال تالاب هامون)

11- توسعه پایدار تالاب بین المللی هامون بوسیله معرفی به گردشگران خارجی

12- اثرات آلودگی های زیست محیطی بر صنعت گردشگری

13- گردشگری و پرنده نگری در ایران

14- تنوع محصولات کشاورزی و تاثیر بر صنعت گردشگری

 

 

مدیریت ، حقوق و علوم سیلسی

1-نقش دیپلماسی عمومی در جذب و ارتقاء جایگاه گردشگری ایران ایران در دوران پسا تحریم

2-چشم انداز بازیابی منطقه ای و جهانی گردشگری ایران در دوران پسا تحریم

3-چشم انداز زیر ساخت ها ، اقامت گاه ها و تاسیات گردشگری ایران در دوران پسا تحریم

4-چشم انداز جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی گردشگری در دوران پسا تحریم

5-نقش رونق گردشگری در دوران پس از تحریم و تاثیر آن در کاهش پروژه ایران هراسی

6-بررسی نقش گردشگری در انتقال و تبادل فرهنگ ایران و فرهنگ ملل در دوران پسا تحریم

7-ماهیت شناسی تحریم و اثرات آن بر فعالیت های گردشگری ایران

8-بررسی ارتباط میان گردشگری و ثبات سیاسی با تاً کید بر ایران

9-نقش گردشگری در ایجاد و تقویت همبستگی ملی در دوران پسا تحریم

10-بررسی لغو تحریم ها و تاثیرات آن برصنعت حمل و نقل هوایی ، ریلی و جاده ای در کشور

11-بررسی نقش گردشگری در اشتغال و توسعه کار آفارینی در دوران پسا تحریم

12-تاثیر لغو تحریم بر برند گردشگری ایران

13-بررسی اصول دیپلماسی مبتنی بر عزت ، مصلحت و حکمت در دوران پسا تحریم

14-بررسی وضعیت صادرات صنایع دستی کشوردردوران پسا تحریم

15- بررسی مزیت ها و محدودیت های دولت در خصوص فعالیت های گردشگری پسا تحریم

16-بررسی فرصت های ایران برای بهبود و ارتقاء تصویر ایران در عرصه جهانی در دوران پساتحریم

17- گردشگری و معاهدات بین المللی

18- گردشگری با نظرداشت به مقررات داخلی

19- چشم انداز اقتصادی توسعه گردشگری

20- رشد اقتصادی ، تجارت و گردشگری

21- نقش و تاثیر صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای

22- نقش و اثرات صنعت گردشگری بر توسعه اقتصادی

23- گردشگری ، کار آفرینی و اشتغال زایی

24- رابطه اقتصادی مقاومتی با اقتصاد مبتنی بر صنعت گردشگری

25- ظرفیت ها و چالشهای توسعه گردشگری در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی

26- شیوه های جذب سرمایه گذاری

 

 

گردشگری ، الکترونیک و کامپیوتر

1-بررسی الگوهای موفق گردشگری الکترو نیکی در جهان

2-شبکه های اجتماعی و گردشگری الکترونیکی

3- شبکه ها و رسانه های اجتماعی و گردشگری الکترونیکی

4- فناوری های نوین و گردشگری الکترونیکی

5- گردشگری الکترونیکی در اقتصاد