ساختار سازمانی همایش

درباره همایش > ساختار سازمانی همایش >

رئیس شورا دکتر سلطانعلی میر
دبیر شورا دکتر احمد مهربان
دبیر اجرایی دکتر محمود رخشانی
دبیر علمی دکتر شهرام حبیبی مود
رئیس کمیته داوران دکتر محمدرضا نورا