اخبار

1397/11/27
به استحضار پژوهشگران محترم می رساند سریعا نسبت به پرداخت هزینه های مقالات پذیرش شده و سایر خدمات اقدام نمایند. در غیر اینصورت مقالات مربوطه چاپ نخواهند شد.


به استحضار پژوهشگران محترم می رساند سریعا نسبت به پرداخت هزینه های مقالات پذیرش شده و سایر خدمات اقدام نمایند. در غیر اینصورت مقالات مربوطه چاپ نخواهند شد.