اخبار

1397/11/02


تور یک روزه سیستان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

تور یک روزه تمندان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی


تور نیمروزه زاهدان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
بازدید از گودواره سیکهای زاهدان
بازدید از محله هندی های زاهدان
بازدید از ساختمان دادگستری
پذیرایی عصرانه ویژه هندی در محل گودواره
خدمات: ترانسفر رفت و برگشت با اتوبوس


تور نیمروزه زاهدان ویژه همایش ملی گردشگری، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی
بازدید از موزه جنوب شرق
بازدید از موزه پست
عصرانه و پذیرایی در محل موزه
خدمات: ترانسفر رفت و برگشت با اتوبوس

جهت رزرو به کارتابل خود قسمت خدمات مراجعه نمائید.

ضمنا تمامی تورها در صورت به حد نصاب رسیدن (20 نفر) انجام خواهد شد.