اخبار

1397/10/15
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد.


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند تاریخ های همایش به شرح ذیل تغییر کرد.
تاریخ شروع ثبت نام در همایش: 1397/07/01

تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش: 1397/07/01

آخرین مهلت ثبت نام: 1397/11/20

آخرین مهلت ارسال مقاله: 1397/11/15


تاریخ برگزاری:  1397/11/24 لغایت 1397/11/25
گردش علمی (در صورت به حد نصاب رسیدن): 1397/11/26

برگزارکننده: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان