اخبار

1397/09/03
بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ارسال مقالات علمی و کاربردی در محورهای مختلف همایش


بدینوسیله به اطلاع پژوهشگران محترم می رساند ارسال مقالات علمی و کاربردی در محورهای مختلف همایش منحصراً مربوط به استان سیستان و بلوچستان نبوده و نویسندگان محترم می توانند مقالات خود را با توجه به ملی بودن این همایش با تاکید بر سایر مناطق ایران نیز به این همایش ارسال نمایند.