اخبار

1397/08/30
احتراماً با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی مبنی بر افزایش زمان ارسال مقالات


احتراماً با توجه به تماس های مکرر پژوهشگران گرامی مبنی بر افزایش زمان ارسال مقالات، این درخواست در جلسه مورخ 97/08/29 شورای سیاست گذاری همایش مطرح و مقرر گردید تاریخ برگزاری این همایش به 24 بهمن ماه 1397  تغییر نماید. شایان ذکر است مهلت ارسال مقالات تا 97/10/15 تمدید گردید.